Teknik för hållbar återvinning av fosfor

De fosforkällor som ingår i kartläggningen är avloppsslam, slakteri- och matavfall, röt- och kompostrester, urin, gödsel, gruvrester vid järnmalmsgruvor samt sediment och havslevande organismer.

Konsultfirman Tyréns har gjort en kunskapssammanställning över befintlig tillämpbar teknik för återvinning av fosfor och utgått ifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka behandlingsmetoder/tekniker finns för att utvinna fosfor ur framför allt fosforrika restfraktioner? 

2. Vilken teknikmognad har dessa behandlingsmetoder/tekniker? 

3. Vilka behandlingsmetoder/tekniker har störst potential att i Sverige bidra till hållbar återföring av fosfor till åkermark, skogsmark och övrig mark? 

Läs Tyréns rapport._2013-04-18.pdf

 

 

Peaken närmar sig. Man beräknar att världens fosforuttag kommer att peaka omkring år 2025. Illustr. T Grahl