Oklar finansiering av teknikutveckling för fosforrening

Naturvårdsverkets stora utredning om hur rening av fosfor som återförs till kretsloppet ska förbättras saknar en viktig beståndsdel, på vilket sätt ny teknikutveckling inom området kan få stöd och hur det stödet ska finansieras. Därför får nu myndigheten ett nytt uppdrag att utreda frågan.
– Förslaget om investeringsstödet, vilket är viktigt för intressenterna, går inte att ta ställning till om inte finansieringsfrågan redovisas. Därför måste nu Naturvårdsverket se över varifrån sådant stöd kan tas. Det kan handla om möjligheten att införa specifika skatter eller avgifter för miljöfarlig verksamhet för att finansiera teknikutvecklingen, säger Loic Viatte, departementssekreterare på miljödepartementet, till MiljöRapporten Direkt.
Naturvårdsverkets fosforutredning blev klar i september och ska inom kort skickas ut på remiss till omkring 200 intressenter. Det nya uppdraget ska vara klart i december och kommer då att skickas ut som komplement till den tidigare remissen.