Naturvårdsverkets förslag om fosforskatt sågas av regeringen

Förslaget om en ny skatt mötte kritik från bland andra Svenskt Vatten och LRF redan när det presenterades i höstas. 
Remisstiden för fosforförslagen var satt till den 28 februari, men har förlängts till den 31 mars, då regeringen vill få sammanhållna bedömningar av Naturvårdsverkets olika förslag på området. 
I ett redan inkommit remissvar är Svenskt Vatten positiva till nya gränsvärden för metaller i den fosfor som ska återföras till jordbruket. Gränsvärdena för år 2015 för metaller ska kunna nås av flertalet vattentjänstföretag med ambitiöst uppströmsarbete, enligt Svenskt Vatten. Däremot är man kritisk till de gränsvärden för organiska ämnen som föreslås för 2015, 2023 och 2030, och menar att det saknas underlag för att bedöma om de är realistiska.