130 000 enskilda avlopp är olagliga

Rådande åtgärdstakt är låg, kring 1-2% per år, det är inte möjligt att närmare uppskatta åtgärdstakten för anläggningar med enbart slamavskiljning.

För att hämta upp de olagliga avloppen men även upprätthålla en god standard på lång sikt måste åtgärdstakten öka till 5 % och initialt 6,3 % per år om man räknar med att de direkt olagliga skall åtgärdas inom en tioårsperiod.

Havs- och vattenmyndigheten har inventerat och närmare anlyserat ett antal styrmedel för att öka omställningen. Den styrmedelskombination som var kostnadseffektivast i den övergripande samhällsekonomiska konsekvensanalys som gjorts var en kombination av 1) tydligare reglering, 2) en recipientskatt med skattebefrielse efter genomförda åtgärder och 3) informativa styrmedel exempelvis avloppsdeklaration och utvecklad tillsyn. Tillsammans har de tre styrmedlen störst möjligheter att fylla de identifierade behoven för att nå och på lång sikt upprätthålla en hållbar åtgärdstakt.