TRE MÅL

Slutet kretslopp • Mindre hunger • Rent vatten. 

    

Näringen åter i stadens kretslopp
Vi fångar näringen med hjälp av sorterande avloppssystem där vi samlar in fosfor, kväve, kalium m.m. innan avloppet blandas med förorenade strömmar. Vi kan därigenom skapa en odlingsjord lämplig för stadsodling och växthus.

Ökad odling - mindre hunger
I utvecklingsländer återför vi näringen från vattenfria toalettsystem till jordbruket och medverkar till en ökad och bättre livsmedelsproduktion.

Renare vatten - minskad övergödning
Genom vår metod att fånga näring undviker man övergödningen i vattnet. Näringen blir i stället till nytta på land.