TRE MÅL

Slutet kretslopp • Mindre hunger • Rent vatten. 

 

Näringen åter i stadens kretslopp
Vi vill fånga näringen med hjälp av sorterande avloppssystem där vi kan samla in fosfor, kväve, kalium m.m. innan avloppet blandas med förorenade strömmar. Vi kan därigenom skapa en odlingsjord lämplig för stadsodling och växthus.

Ökad odling - mindre hunger
I utvecklingsländer kan vi medverka till att återföra näringen från vattenfria toalettsystem till odlingsmarken.

Renare vatten - minskad övergödning
Genom vår metod att fånga näring kan vi undvika övergödning i vattnet.. Näringen blir i stället till nytta på land.