AGAINs PRINCIP

Again återför näringen med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeopeatTM. I processen, som sker genom mineralisering och jonbyte, fångas fosfor, kväve och kalium samt olika mikronäringsämnen. Resultatet blir det koncentrerade gödningsmedel gainutriTM. Med utgångspunkt i sorterad urin fångas hela 98 % av fosfor och 70 % av kväve och kalium.

Ett bevis för det Again jobbar för – ett slutet kretslopp!

I större anläggningar, t.ex. efter en biogasreaktor, fångas runt 90 % av kvävet ur anläggningens rejektvatten, en process som leder fram till produktion av Agains egen näringsberikade odlingsjord, nymylla.

Tillsatsmedlet, ZeoPeatTM, kan också blandas för hand med sorterad urin på lantstället eller i områden med toaletter utan spolvatten som till exempel i ett pågående projekt i Bolivia.

Framtidens stadsdel


Bild MACRO (beskuren)

Ett  exempel på hur det kan bli är projektet H+ i Helsingborg. Framtidens helt kretsloppsanpassade stadsdel.
"Du har skapat växtnäring och medverkat till produktion av biogas. Tack för att du hjälper till att sluta kretsloppet". Det är vad man i framtiden uppmuntrande kan säga till de boende. Genom att använda avfallskvarnen, källsortera och ta vara på näringen i toalettavfallet är de i högsta grad med och agerar för ett hållbart samhälle. En lösning som helt överenstämmer med Agains teknik.   

Again medverkar också i det VINNOVA-finansierade projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, som skall utveckla system och teknik för tätbebyggda storstäder. Förutom H+, Helsinborg deltar också Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Målet är att skapa en lokal infrastruktur för hantering av både matavfallet och avloppsströmmarna. Agains insats blir att ur restvätskan från respektive områdes biogasanläggning fånga näringen och överföra den till Agains eget koncentrerade gödningsmedel, gainutriTM som sedan kan användas vid lokal odling.  

I animationen nedan visas principen för hur Again återför näringen med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeoPeatTM .
obs! returineTM  ersätts nu av gainutriTM